DDOM KOBIMED

Projekt "KOBIMED - Dzienny Dom Opieki Medycznej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 Miło nam Państwa poinformować, iż  złożony przez nas do Ministerstwa Zdrowia wniosek został bardzo wysoko oceniony, a firma Kobimed Sp. z o.o. (jako jeden z 54 podmiotów na całą Polskę) otrzymała rekomendację Ministerstwa Zdrowia i środki finansowe na uruchomienie i zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej.

Przyznanie środków na realizację projektu „KOBIMED – Dzienny Dom Opieki Medycznej” daje nam możliwość objęcia w okresie od 01.10.2016 r do 31.05.2018 r kompleksowym i całkowicie bezpłatnym wsparciem  łącznie co najmniej 68 osób niesamodzielnych w związku z czym:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

OSOBY KTÓRE WYMAGAJĄ CODZIENNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

DO BEZPŁATNEGO POBYTU w DZIENNYM DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ KOBIMED

KOGO MOŻEMY OBJĄĆ BEZPŁATNYM WSPARCIEM?:

Bezpłatnym wsparciem zostanie objętych co najmniej 68 osób (w tym 37 kobiet) niesamodzielnych, w tym co najmniej 52 osoby w wieku powyżej 65 lat.

Będą to osoby, których stan zdrowia nie pozwala na pozostanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym, które spełniają wszystkie poniższe kryteria przyjęcia:

- osoby, które posiadają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- osoby niesamodzielne, które w ocenie skalą samodzielności Barthel otrzymały 40-65 punktów (kryterium weryfikowane na podstawie Karty oceny stanu klinicznego – załącznik nr 2);

- osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji  i/lub  osoby, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego (kryterium weryfikowane na podstawie wypisu ze szpitala);

- osoby pochodzące z Kobióra i obszaru do 15 km od Kobióra tj. z powiatu Tyskiego, Mikołowskiego i Pszczyńskiego.

Z możliwości uzyskania wsparcia wyłączeni są pacjenci korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby korzystające ze świadczeń zdrowotnych
z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

CO TRZEBA ZROBIĆ BY OTRZYMAĆ BEZPŁATNE WSPARCIE?

By stać się pacjentem DDOM Kobimed należy:

- spełniać powyżej określone kryteria przyjęcia i

złożyć do biura DDOM Kobimed  Skierowanie i Kartę oceny stanu klinicznego wystawione przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu
oraz wypis ze szpitala. Skierowanie i Kartę należy wydrukować (załącznik nr 1 i załącznik 2 dostępne poniżej) i przekazać lekarzowi kierującemu.

Rekrutacja do DDOM Kobimed jest prowadzona na bieżąco,
a pacjenci są przyjmowani według kolejności zgłoszeń.

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ w DDOM KOBIMED?

DDOM Kobimed funkcjonuje od 17 października 2016 r. i w każdy dzień roboczy,
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 16.30 zapewnia opiekę jednorazowo dla 13 pacjentów.

W ramach funkcjonowania DDOM Kobimed zapewniamy bezpłatną dzienną opiekę świadczoną przez profesjonalny zespół terapeutyczny zgodnie ze standardem DDOM określonym przez Ministerstwo Zdrowia w tym m.in.:

- opiekę pielęgniarską i wsparcie opiekunów medycznych

- kompleksową rehabilitację  i terapią zajęciową

- konsultacje lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji medycznej

- opiekę psychologiczną i logopedyczną a także porady dietetyka

- edukację dla pacjentów w zakresie samoopieki i samopielęgnacji

- bezpłatne wyżywienie i w razie potrzeby transport do i z DDOM

- wsparcie edukacyjne dla rodzin/opiekunów naszych pacjentów

- badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne            

Dla każdego pacjenta- świadczenia udzielane będą w zakresie i formie adekwatnej do jego stanu zdrowia i indywidualnych potrzeb zdiagnozowanych przez zespół terapeutyczny DDOM Kobimed.

 

Czas pobytu w DDOM będzie ustalany przez zespół terapeutyczny indywidualnie dla każdego pacjenta i będzie trwał minimalnie 30 a maksymalnie 120 dni roboczych.

W pierwszym miesiącu udzielania wsparcia każdy pacjent/pacjentka przebywa w DDOM Kobimed przez 5 dni w tygodniu (tj. od poniedziałku do piątku) przez co najmniej 8 godzin dziennie. Następnie, w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana do 4 godziny dziennie.

JAKI JEST CEL UDZIELANIA WSPARCIA?

Naszym celem jest poprawa stanu zdrowia i usamodzielnienie co najmniej 68 osób zależnych, zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym, przygotowanie pacjentów i ich rodzin do życia z niepełnosprawnością  i do samo opieki, a także wsparcie na zlecenie Ministerstwa Zdrowia procesu deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z terenu Kobióra i okolicznych miejscowości  (w ramach powiatów Tyskiego, Pszczyńskiego i Mikołowskiego). 

KTO ZA TO ZAPŁACI?

Uruchomienie i funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej Kobimed w okresie
do 31.05.2018 roku, a także udzielanie Pacjentom wszystkich powyżej wskazanych świadczeń finansowane jest w 84,28% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a w pozostałej części ze środków dotacji celowej i wkładu własnego Kobimed.

WSZELKIE INFORMACJE NA TEMAT WSPARCIA  DOSTĘPNE SĄ:

- pod numerem telefonu: 32 328-84-34

- na niniejszej stronie internetowej t.j.: www.kobimed.pl  w zakładce DDOM

-  w biurze DDOM Kobimed  przy ul. Centralnej 12 w Kobiórze

DOKUMENTY DO POBRANIA