Personel DDOM

Projekt "KOBIMED - Dzienny Dom Opieki Medycznej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt „KOBIMED Dzienny Dom Opieki Medycznej”; realizowany w okresie od 01.06.2016 – 31.05.2018 r. przez Kobimed Sp. z o.o.; całkowita wartość projektu: 999 297,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie 84,28%.

Celem projektu jest wsparcie procesu deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z terenu Kobióra i okolicznych miejscowości (w ramach powiatów Tyskiego, Pszczyńskiego i Mikołowskiego) poprzez stworzenie i zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej KOBIMED do dnia 31.05 2018r.

Dla pacjentów DDOM Kobimed, w warunkach zbliżonych do domowych, nieodpłatnie udzielane będą świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze i rehabilitacyjne oraz działania związane z kontynuacją leczenia a także działania edukacyjne (zgodnie ze standardem DDOM określonym przez MZ). Dodatkowo pacjentom  zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie, prowadzone będą zajęcia dodatkowe i w razie potrzeby bezpłatny transport do i z DDOM Kobimed.

W ramach funkcjonowania DDOM Kobimed udzielane będzie także wsparcie edukacyjne, którego celem będzie przygotowanie pacjenta i jego rodziny/opiekunów do życia z niepełnosprawnością i do samoopieki.

  • Planowane efekty realizacji projektu to:​
  • Utworzenie w Kobimed sp. z o.o. Dziennego Domu Opieki Medycznej Kobimed zapewniającego funkcjonowanie 13 zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi w ramach których bezpłatnym wsparciem projektowym zostanie objętych co najmniej 68 osób (37 kobiet i 31 mężczyzn) niesamodzielnych – pacjentów DDOM Kobimed.
  • Zapewnienie dla 68 osób - członków rodzin i opiekunów pacjenta DDOM wsparcia w postaci działań edukacyjnych i porad psychologicznych.